info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Tổng công ty Cấp nước Sài gòn