info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án Phát triển chuỗi giá trị dược liệu gắn với kinh tế rừng bền vững vùng Tây Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tân Thành Holding

Địa điểm thực hiện đề án: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế Xanh, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phương Đông (PDIA), Viện Kinh tế Việt Nam

Nội dung đề án:

– Phát triển tiềm năng dược liệu tại khu vực Tây Nguyên

– Tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

– Tăng độ che phủ cho rừng khu vực Tây Nguyên thông qua việc phát triển kinh tế dược liệu và kinh tế rừng

– Triển khai đề án thí điểm mô hình Chuỗi giái trị dược liệu gắn với kinh tế rừng bền vững vùng Tây Nguyên

Trách nhiệm của PDDC:

1. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án

– Xác định đối tượng và mục đích của Đề án, Rà soát các chính sách hiện hành; Xây dựng khung Đề án.

– Đánh giá tính khả thi và rủi ro của Đề án.

2. Thực hiện lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ và truvền thông đại chúng về tính khả thi, tính hiệu quả và tính bền vững của Đề án trong giai đoạn 1 – Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

– Thu thập thông tin thực địa tại vùng trồng Tân Mai, tỉnh Lâm Đồng và các Sở Ban Ngành liên quan.

– Xây dựng và phát hành phóng sự về tính khả thi, tính hiệu quả và tính bền vững của Đề án.

– Viết bài báo/ chuyên đề đăng trên trang chuyên Báo Nhân Dân.

 

Ảnh: Đại diện PDDC họp tại Tân Mai – Lâm Đồng