info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn

Tư vấn thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Điều phối dự án và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH. Tư vấn sẽ triển khai các hoạt động khảo sát, đánh giá và hỗ trợ dự án triển khai tại tỉnh Bắc Kạn, các huyện và xã nằm trong vùng dự án. Các nhiệm vụ bao gồm:

• Nghiên cứu các tài liệu dự án, các báo cáo liên quan, xây dựng phương án thực hiện chi tiết, xác định rõ ràng tất cả các sản phẩm đầu ra cần đạt được, phạm vi công việc và những nhiệm vụ liên quan cũng như phân kỳ thời gian thực hiện và báo cáo.
• Thực hiện các biện pháp khảo sát, đánh giá, phỏng vấn… nhằm đánh giá hiện trạng thực hiện kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH tại Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020.
• Xây dựng các chỉ số cấp tỉnh để theo dõi tác động của BĐKH.
• Xây dựng kế hoạch thích ứng với BĐKH cấp tỉnh, huyện; xây dựng sơ đồ các vùng có nguy cơ bị tác động của BĐKH của tỉnh và 05 huyện dự án.
• Triển khai các nghiên cứu tại cấp huyện về tác động của BĐKH, khả năng dẽ bị tổn thương, các rủi ro và xác định danh mục các hoạt động ưu tiên của kế hoạch BĐKH.
• Nghiên cứu có sự tham gia ở cấp huyện về phạm vi tác động của BĐKH ở cấp xã và khả năng thích ứng hiện nay.
• Thực hiện thí điểm và cập nhật công cụ lập kế hoạch BĐKH cấp xã và lồng ghép các yếu tố thích ứng BĐKH từ cấp huyện và cấp xã vào quá trình xây dựng MoP-SEDP.

Đào tạo cho các cán bộ các huyện về đánh giá tác động của Biến đổi Khí hậu tại thành phố Bắc Kạn