info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án L2754 – Hợp phần TRA

Hợp phần TRA: Chương trình đào tạo và giáo dục thường xuyên, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Khách hàng: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Thời gian thực hiện: 5/2017 – 7/2019

Tóm tắt dự án:

– Thực hiện tiếp xúc ban đầu với cán bộ kỹ thuật của SAWACO, các nhà thầu của dự án và nghiên cứu tài liệu liên quan để có cái nhìn sâu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực, đánh giá nhu cầu đào tạo và các sự việc không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp phần tương ứng.

– Xác định các năng lực kỹ thuật, năng lực không kỹ thuật và năng lực nền móng cho từng vị trí trong SAWACO. Thực hiện khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên trong SAWACO và các công ty thành viên.

– Tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, tổ chức và giám sát một nhóm chuyên môn về Nhân sự ở SAWACO, làm sao cho các thành viên đều có thể tự thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào để đạt được và kiểm soát các mục tiêu của hợp phần TRA và đảm bảo duy trì trong tương lai.

– Thiết lập hệ thống quản lý đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của SAWACO nhằm thiết lập và thực hiện Kế hoạch Đào tạo Chiến lược cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật của SAWACO.

– Đề xuất các tiêu chí và hướng dẫn của công ty để tiếp cận các vị trí Công nghệ Thông tin Truyền thông (ICT). Thiết kế các kế hoạch phát triển nghề nghiệp, khuyến khích việc làm, luân chuyển vị trí cho nhân viên hệ thống SCADA.

– Tăng cường các điều kiện dẫn tới việc áp dụng văn hoá quản lý kiến thức trong SAWACO bằng một hệ thống tạo ra, chia sẻ và quản lý kiến thức sẵn có cho toàn bộ tổ chức, đặc biệt chú trọng đến SCADA.

– Thúc đẩy các điều kiện nhằm áp dụng văn hoá cải tiến liên tục liên quan liên quan đến hệ thống SCADA.

Ảnh: Hình ảnh ghi lại từ một lớp tập huấn