info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án

Thời gian: 2020 – 2022 Cơ quan tài trợ: Quỹ Finexpo, Bỉ Địa điểm dự án: Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Nội dung dự án: PDDC hỗ trợ kỹ thuật giám sát vận hành mô hình thí điểm khử mặn bằng năng lượng gió ngay khi hệ thống được bàn giao,

18/09/2021

Hợp phần CMS: Hệ thống quản lý khách hàng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 Khách hàng: Tổng

Hợp phần TRA: Chương trình đào tạo và giáo dục thường xuyên, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Hợp phần NOC: Hình ảnh công khai thương hiệu và Chương trình nghị sự xã hội liên quan đến trung tâm vận hành mạng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho