info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án

Hợp phần BPR: Phân tích quy trình kinh doanh và Tái cấu trúc SAWACO, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án: Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Giai đoạn 2011

Hợp phần CMS: Hệ thống quản lý khách hàng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 Khách hàng: Tổng

Hợp phần TRA: Chương trình đào tạo và giáo dục thường xuyên, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Hợp phần NOC: Hình ảnh công khai thương hiệu và Chương trình nghị sự xã hội liên quan đến trung tâm vận hành mạng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho