info@pddc.vn +84 24-3753-0369

I – Tư vấn

 1. Nghiên cứu, thiết kế dự án;
 2. Hỗ trợ kỹ thuật triển khai dự án: quản lý dự án, theo dõi và đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật;
 3. Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách, đánh giá thể chế chính sách;
 4. Đào tạo tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ;
 5. Tư vấn thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp;

II – Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực

 1. Phát triển bền vững;
 2. Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;
 3. Du lịch văn hóa sinh thái;
 4. Nông-lâm-ngư nghiệp;
 5. Kinh tế tuần hoàn;

III – Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Đánh giá thực trạng, đề xuất cơ chế, chính sách chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực:

 1. Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;
 2. Chuyển đổi số trong phát triển du lịch bền vững;
 3. Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai;
 4. Nông/lâm/ngư nghiệp;
 5. Kinh tế tuần hoàn;