info@pddc.vn +84 24-3753-0369

I – Tư vấn

1. Nghiên cứu, thiết kế dự án;

2. Hỗ trợ kỹ thuật triển khai dự án: quản lý dự án, theo dõi và đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật;

3. Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách, đánh giá thể chế chính sách;

4. Đào tạo tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ;

5. Tư vấn thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

II – Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực:

1. Phát triển bền vững;

2. Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

3. Du lịch văn hóa sinh thái;

4. Nông-lâm-ngư nghiệp;

5. Kinh tế tuần hoàn.

III – Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Đánh giá thực trạng, đề xuất cơ chế, chính sách chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực:

1. Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

2. Chuyển đổi số trong phát triển du lịch bền vững;

3. Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai;

4. Nông/lâm/ngư nghiệp;

5. Kinh tế tuần hoàn.