info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng phục vụ du lịch sinh thái của cộng đồng địa phương – Dự án HLNP – VNM07

Dự án thuộc Chương trình Tài trợ Nhỏ (SGP II)

❖ Thời gian: 10/2023 – 09/2024

❖ Cơ quan tài trợ: Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD)

❖ Địa điểm dự án: Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai, Việt Nam

 

Nội dung dự án: Xây dựng năng lực cho cộng đồng địa phương về kiến thức và kỹ năng du lịch sinh thái chuyên nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm du lịch sinh thái và cải thiện thu nhập ổn định của cộng đồng địa phương.

❖ Mục tiêu: Tăng cường năng lực cho cộng đồng địa phương về kiến thức và kỹ năng phục vụ du lịch sinh thái, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm du lịch và cải thiện thu nhập từ kinh tế du lịch, nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương. Cùng với việc bảo tồn văn hóa và kiến thức bản địa, đồng thời chuyên nghiệp hóa các dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái, tăng cường hoạt động sinh kế dựa vào du lịch, Dự án góp phần vào việc nâng cao giá trị của các sản phẩm du lịch tại địa phương và bảo vệ cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học và hệ sinh thái của Vườn quốc gia Hoàng Liên