info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Nghiên cứu chuyển đổi số ngành nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long (DTAS)

Dự án: “Nghiên cứu chuyển đổi số ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Thời gian: 2023 – 2024

Chủ đầu : Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)

Địa điểm: 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu

Nội dung dự án: Tạo lập nền tảng số để cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác, và thiết lập cơ chế chính sách kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

 

Nhiệm vụ:

– Đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu nông nghiệp, ứng dụng CNTT và nhu cầu đào tạo

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, truyền thông về chuyển đổi số

– Nghiên cứu mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin nông nghiệp

– Đánh giá, đề xuất cơ chế chính sách quản lý, thu thập và chia sẻ dữ liệu

– Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chuyển đổi số nông nghiệp vùng ĐBSCL triển khai giai đoạn 2.