info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án L2754_Hợp phần NOC

Hợp phần NOC: Hình ảnh công khai thương hiệu và Chương trình nghị sự xã hội liên quan đến trung tâm vận hành mạng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015.

Khách hàng: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Thời gian thực hiện: 4/2017 – 6/2020

Tóm tắt dự án:

– Rà soát tài liệu dự án, các cuộc họp, phỏng vấn, lấy ý kiến người tiêu dung, khảo sát thị trường, phân tích số liệu, báo cáo đánh giá hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu, lên kế hoạch và thực hiện các hợp phần kế hoạch chi tiết theo kế hoạch chung và phân bổ từng giai đoạn của dự án đã được phê duyệt.

– Thu thập thông tin định tính bao gồm các hoạt động họp, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu. Đối tượng phỏng vấn bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân viên. Các bộ phận: Công tác truyền thông, Dịch vụ chăm sóc khách hàng, Thanh toán, Quản lý nhân sự, Quản lý Đào tạo, Quản lý R&D và Quản lý PR, v.v.

– Tổ chức các cuộc họp với các bộ phận liên quan tới PR của SAWACO và các công ty trực thuộc. Họp với bộ phận PR của SAWACO và các lãnh đạo trực tiếp trong lĩnh vực PR của SAWACO.

– Xây dựng quan hệ với các kênh truyền thông hiệu quả, các biên tập viên quan trọng trong thị trường truyền thông.

– Thực hiện hiệu quả các chương trình liên quan đến xây dựng mới hình ảnh, thương hiệu, truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại của SAWACO.