info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tại Việt Nam