info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Khảo sát đánh giá hình ảnh và thương hiệu của SAWACO

Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 2017, các chuyên gia tư vấn của PDDC đã hợp tác với nhà thầu PYRENALIA để thực hiện khảo sát đánh giá hình ảnh và thương hiệu của SAWACO vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2017 tại Tổng công ty. SAWACO và 13 đơn vị thành viên. Tổng số mẫu là 8.000, trong đó 7.880 là định lượng và 120 là định tính.

Kết quả khảo sát đã đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến nhận thức, cảm xúc, sức hấp dẫn của thương hiệu SAWACO cũng như tình trạng xây dựng và phát triển thương hiệu. Kết quả khảo sát cũng đề cập đến tổ chức, nguồn nhân lực, cơ hội và thách thức về phát triển hình ảnh và thương hiệu của SAWACO. Tất cả đều nhằm mục đích phát triển kinh doanh lâu dài và bền vững, và tương thích với quá trình cổ phần hóa, hỗ trợ sự phát triển của các thành phố thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.