info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của SAWACO và các đơn vị thành viên

Từ ngày 11/8 – 31/8/2017, nhóm khảo sát của PDDC và PYRENALIA đã thực hiện hoạt động khảo sát đối với cán bộ/ nhân viên của Tổng công ty SAWACO và các đơn vị thành viên nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo về SCADA, Quan hệ khách hàng (QHKH), Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực (QLNNL).

Kết quả cuộc khảo sát đã đưa ra được đánh giá về thực trạng quy trình hoạt động và những khó khăn trong vận hành công việc, phát triển nguồn nhân lực tại SAWACO, nhận thức và năng lực của đội ngũ nhân viên về phát triển và quan hệ khách hàng dựa trên khảo sát về 19 kỹ năng/kiến thức trong công việc. Một số vấn đề bất cập của SAWACO trong quản lý vận hành hệ thống, việc chồng chéo trong quản lý và phân quyền quản lý chưa phù hợp do chính sách không nhất quán, thêm vào đó là sự đa dạng chính sách dẫn đến xung đột lợi ích khi xây dựng các kế hoạch phát triển trong trung và dài hạn cũng đã được chỉ ra trong báo cáo. Dựa trên kết quả khảo sát, Tư vấn đã xác định được các lớp đào tạo cần thiết cho SAWACO và quy mô của các lớp đào tạo.