info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Tập huấn nâng cao năng lực và phương pháp đánh giá tác động của Biến đổi Khí hậu trong nông nghiệp

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn, với mục tiêu lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia định hướng thị trường nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh thực tiễn cho các nông hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tháng 03/2021, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Ban Điều phối Dự án tỉnh và Đơn vị Tư vấn đại diện bởi chuyên gia trong lĩnh vực Biến đổi Khí hậu (BĐKH) Đinh Thị Hải Vân và Nguyễn Thị Hồng Hải tổ chức buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực và phương pháp điều tra cho người tham gia điều tra khảo sát tác động của BĐKH trong nông nghiệp.

Chuyên gia Đinh Thị Hải Vân tập huấn nâng cao năng lực về BĐKH cho cán bộ chuyên môn, cán bộ vùng dự án.

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn bao gồm 03 mục tiêu chính: (i) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ứng phó và thích ứng với BĐKH tại Bắc Kạn (Thực hiện theo các văn bản 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 1485/QĐ-KHĐT ngày 17/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); (ii) Lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH vào hoạt động đầu tư và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường; (iii) Nâng cao nhận thức và hiểu biết về kế hoạch thích ứng với BĐKH cho chính quyền địa phương các cấp.

Cán bộ chuyên môn, cán bộ vùng dự án được thực hành và hướng dẫn chi tiết tại lớp tập huấn.