info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian: năm 2021
Cơ quan tài trợ: tổ chức IFAD
Địa điểm dự án: Hà Tĩnh, Việt Nam
Nội dung dự án: Cải thiện thu nhập bền vững và giảm tính dễ thương tổn cho hộ gia đình nông thôn nghèo tại các xã vùng cao ở Hà Tĩnh.