info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Bộ phận Hành chính – Kế toán

Nguyễn Thị Hoài Thu

Kế toán

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Hải Dương.

Nguyễn Văn Ba

Hành chính – Nhân sự

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Nguyễn Hữu PhướcNguyễn Hữu Phước

Hành chính – Nhân sự

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội