info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Bộ phận Hành chính

 

 

 

Vũ Thị Hải Yến
Kế toán trưởng
Cử nhân Kế toán Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hà

Hành chính – Nhân sự

Cử nhân Chuyên ngành Lưu trữ học

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba

Hành chính – Nhân sự

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội